Sorag-jogap

Sorag-jogap

REygy-ýygydan soralýan soraglar

Zawodmy?Zawodyňyz nirede?

Hawa, biz Şandong welaýatynyň Weihai şäherinde ýerleşýän zawod.

Has kiçi sargyt kabul edip bilersiňizmi?

Hawa, MOQ-ymyz ýöriteleşdirilen reňk we bukjasyz 100pc.

OEM sargytlaryny kabul edip bilersiňizmi?

Hawa, 20 ýyldan gowrak wagt bäri köp meşhur markalar üçin OEM zakazyny öndürdik.

Bahanyň möhleti näme?

Adatça, biziň bahamyz FOB Qingdao, ýöne zerur bolsa beýleki şertler hökmany.

Töleg möhleti näçe?

Töleg möhleti 70% pes töleg we iberilmezden 30% galyndy.

Kepillik barada näme aýdyp bilersiňiz?

Töwekgelçilik kepilligini üpjün etmek üçin her ýyl 2 million dollarlyk önüm jogapkärçiligini ätiýaçlandyrýarys. Satuwdan bir ýyl soň kepillik bermek üçin zawoddan önümler.