Habarlar

 • Allwin Power Tools-dan agaç işlemek üçin tozan kollektoryny satyn almak

  Allwin Power Tools-dan agaç işlemek üçin tozan kollektoryny satyn almak

  Agaç işleýän enjamlar tarapyndan öndürilen inçe tozan, dem alyş problemalaryna sebäp bolup biler.Öýkeniňizi goramak esasy mesele bolmaly.Toz ýygnaýjy ulgamlar ussahanadaky tozanyň mukdaryny azaltmaga kömek edýär.Haýsy dükanyň tozan ýygnamak ulgamy iň gowusy?Bu ýerde ...
  Koprak oka
 • Allwin güýç gurallaryndan tozan kollektoryny nädip saýlamaly

  Allwin güýç gurallaryndan tozan kollektoryny nädip saýlamaly

  Allwin göçme, hereketli, iki basgançakly we merkezi siklon tozan ýygnaýjylary bar.Dükanyňyz üçin dogry tozan ýygnaýjyny saýlamak üçin dükanyňyzdaky gurallaryň howa ses talaplaryny, şeýle hem tozan ýygnaýjyňyzyň statiki basyşynyň mukdaryny göz öňünde tutmaly bolarsyňyz ...
  Koprak oka
 • ALLWIN Power Tools-dan ýitirijiler bilen gurallaryňyzy nädip kesmeli

  ALLWIN Power Tools-dan ýitirijiler bilen gurallaryňyzy nädip kesmeli

  Eger gaýçy, pyçak, palta, gouge we ş.m. bar bolsa, ALLWIN Power Tools-dan elektrik ýitirijileri bilen ýitileşdirip bilersiňiz.Gurallaryňyzy gysgaltmak has gowy kesmäge we pul tygşytlamaga kömek edýär.Kesgitlemek ädimlerine seredeliň.St ...
  Koprak oka
 • Stol näme?

  Stol näme?

  Stol arra, adatça, gaty uly stol, soň bolsa bu stoluň aşagyndan uly we tegelek arra çykýar.Bu pyçak gaty uludyr we ajaýyp ýokary tizlikde aýlanýar.Stoluň nokady, agaç böleklerini görmekdir.Agaç la ...
  Koprak oka
 • Buraw metbugatynyň giriş

  Buraw metbugatynyň giriş

  Islendik maşinist ýa-da gobbi öndüriji üçin dogry gural almak islendik işiň iň möhüm bölegi.Köp saýlaw bilen, dogry gözleg geçirmezden dogry birini saýlamak kyn.Bu gün ALLWIN Power Tools-dan buraw pressleri bilen tanyşdyrarys.Näme ...
  Koprak oka
 • Tablisa ALLWIN güýç gurallaryndan gördi

  Tablisa ALLWIN güýç gurallaryndan gördi

  Agaç öndürýän dükanlaryň köpüsiniň ýüregi stol.Toolshli gurallardan, stol arçalary tonna köpugurlylygy üpjün edýär.Süýşýän stol arçalary, Europeanewropanyň stol taýaklary diýlip hem atlandyrylýar.Olaryň artykmaçlygy, giňeldilen stol bilen kontrplakdan doly listleri kesip bilerler....
  Koprak oka
 • Allwin BS0902 9-INCH BAND SAW

  Allwin BS0902 9-INCH BAND SAW

  Allwin BS0902 armaturasyna ýygnamak üçin diňe birnäçe bölek bar, ýöne olar, esasanam pyçak we stol.Arçanyň iki gapyly şkafy guralsyz açylýar.Şkafyň içinde iki sany alýumin tigir we top göteriji diregler bar.Leňňäni arka tarapdan aşak düşürmeli bolarsyňyz ...
  Koprak oka
 • Allwin üýtgeýän tizlik dik dik eplenç

  Allwin üýtgeýän tizlik dik dik eplenç

  Allwin VSM-50 wertikal pyçak gurnamagy talap edýär we dürli aýratynlyklary we funksiýalary bilmek üçin dogry gurnamak üçin wagt sarp edýändigiňize ynanmaly bolarsyňyz.Gollanma ýygnagyň dürli elementlerini düşündirýän ýönekeý görkezmeler we sanlar bilen düşünmek aňsatdy.Stol berk ...
  Koprak oka
 • Allwin 13 dýuým galyňlykdaky täze dizaýn

  Allwin 13 dýuým galyňlykdaky täze dizaýn

  Soňky döwürde önüm tejribe merkezimiz agaç işläp bejermek boýunça birnäçe taslamanyň üstünde işleýär, bu bölekleriň her biri dürli gaty agaçlaryň ulanylmagyny talap edýär.Allwin 13 dýuým galyňlykdaky planlaýjy ulanmak gaty aňsat.Birnäçe dürli agaç görnüşini ylgadyk, meýilleşdiriji gaty gowy işledi we ...
  Koprak oka
 • Band Saw vs Scroll Saw deňeşdirme - Scroll Saw

  Band Saw vs Scroll Saw deňeşdirme - Scroll Saw

  Toparyň ikisi hem arra we aýlaw görnüşi meňzeşdi we meňzeş iş prinsipinde işleýär.Şeýle-de bolsa, olar dürli işlerde ulanylýar, biri heýkeltaraşlaryň we nagyş ýasaýjylaryň arasynda meşhur, beýlekisi agaç ussalary üçin.Aýlawly armatura bilen bandsawyň arasyndaky esasy tapawut, şol ...
  Koprak oka
 • Näme üçin ALLWIN 18 ″ Scroll Saw saýlamaly?

  Näme üçin ALLWIN 18 ″ Scroll Saw saýlamaly?

  Hünärmen agaç ussasy bolsaňyz ýa-da boş wagtyňyz bilen meşgullanýan hobbi bolsaňyzam, agaç işläp bejermek hakda bir zat gören bolsaňyz gerek - köp dürli tok armaturalary bilen doldurylýar.Agaç işlerinde, aýlaw arçalary köplenç dürli içerki kesmek üçin ulanylýar ...
  Koprak oka
 • Ajaýyp we nepis kesiş gördi - Aýlaw arra

  Ajaýyp we nepis kesiş gördi - Aýlaw arra

  Häzirki wagtda bazarda iki sany umumy arra bar, Scroll Saw we Jigsaw.Surfaceer ýüzünde iki görnüşli arra meňzeş zatlar edýär.Dizaýn taýdan ikisi-de düýpgöter tapawutly bolsa-da, her bir görnüşi beýlekisiniň edip biljek zatlarynyň köpüsini edip biler. Bu gün size aýlaw arra bilen tanyşdyrýarys.Bu bezegi kesýän enjam ...
  Koprak oka
123Indiki>>> Sahypa 1/3