Senagat habarlary

 • Buraw metbugaty nädip işleýär?

  Buraw metbugaty nädip işleýär?

  Buraw desgalarynyň hemmesiniň esasy bölekleri birmeňzeş.Sütüne oturdylan kelleden we motordan ybarat.Sütünde ýokary we aşak sazlap boljak tablisa bar.Olaryň köpüsi burçly deşikler üçin hem egilip bilner.Kelläňizde, buraw çeňňegi bilen açyk / öçüriji wilkany taparsyňyz....
  Koprak oka
 • Buraw pressleriniň üç dürli görnüşi

  Buraw pressleriniň üç dürli görnüşi

  Bençtop buraw pressi Buraw pressleri dürli dürli faktorlarda bolýar.Çybyklara ýol görkezmek üçin eliňizdäki burawy birikdirmäge mümkinçilik berýän buraw gollanmasyny alyp bilersiňiz.Şeýle hem, motorsyz ýa-da çekilmezden buraw press stendini alyp bilersiňiz.Munuň ýerine, öz eliňizdäki burawy gysýarsyňyz.Bu wariantlaryň ikisi-de arzan ...
  Koprak oka
 • Guşak disk sanderiniň iş tertibi

  Guşak disk sanderiniň iş tertibi

  1. Zawodda islenýän burça ýetmek üçin disk tablisasyny sazlaň.Stoluň köpüsinde 45 gradusa çenli düzülip bilner.2. Materialyň üstünde takyk burç bolmaly bolsa, ätiýaçlygy saklamak we herekete getirmek üçin ölçeg ölçeýjisini ulanyň.3. Gaty berk ulanyň, ýöne aksiýa bolmak üçin aşa basyş däl ...
  Koprak oka
 • Haýsy Sander size laýyk?

  Haýsy Sander size laýyk?

  Söwda bilen meşgullanýarsyňyzmy, höwes bilen agaç ussasy ýa-da wagtal-wagtal özüňiz işleýärsiňizmi, sander siziň ygtyýaryňyzda möhüm guraldyr.Formhli görnüşdäki çäge maşynlary üç sany umumy meseläni ýerine ýetirer;agaç önümlerini emele getirmek, tekizlemek we aýyrmak.Emma, ​​dürli üýtgeşik zatlar bilen we ...
  Koprak oka
 • Guşak disk Sander

  Guşak disk Sander

  Kombinasiýa-disk sander 2in1 maşyn.Guşak ýüzleri we gyralary tekizlemäge, konturlary şekillendirmäge we içindäki egrileri tekizlemäge mümkinçilik berýär.Disk, orta bogunlary ýerleşdirmek we daşarky egrileri dogry ýerine ýetirmek ýaly takyk gyrasy işlemek üçin ajaýyp.Kiçijik proýektlerde ýa-da öý dükanlarynda gowy ...
  Koprak oka
 • Oturgyç ýylmaýjy bölekleri

  Oturgyç ýylmaýjy bölekleri

  Oturgyç ýylmaýjy diňe bir ýylmaýjy tigir däl.Käbir goşmaça bölekler bilen gelýär.Oturgyç ýylmaýjy enjamda gözleg geçiren bolsaňyz, bu bölekleriň hersiniň dürli funksiýalarynyň bardygyny bilip bilersiňiz.Motor Motor motor skameýkasynyň orta bölegi.Motoryň tizligi nämäni kesgitleýär ...
  Koprak oka
 • Oturgyç ýylmaýjyny nädip bejermeli: Motor meselesi

  Oturgyç ýylmaýjyny nädip bejermeli: Motor meselesi

  Oturgyç üweýjiler wagtal-wagtal döwülýär.Ine has ýygy duş gelýän meseleler we olaryň çözgütleri.1. Işletmeýär Oturgyç üweýjiňizde bu meselä sebäp bolup biljek 4 ýer bar.Motoryňyz ýanan bolmagy mümkin, ýa-da wyklýuçatel döwülip, ​​ony açmaga ýol bermez.Soň bolsa ...
  Koprak oka
 • 5 Esasy Jetwel, PROS-dan HOWPSUZ MASLAHATLAR

  5 Esasy Jetwel, PROS-dan HOWPSUZ MASLAHATLAR

  Stol taýajyklary hem oňat, hem-de oňat däl ussahanalarda iň köp ýaýran we peýdaly gurallaryň biridir, 5 tablisada aşakdaky ýaly howpsuzlyk maslahatlary sizi agyr şikeslerden halas edip biler diýip umyt edýärin.1. DÖWRÜN GÖRNÜŞLERINI ULANY AND we bloklary itekläň '...
  Koprak oka
 • Suw sowadylan çygly ýitiriji ulgam Pes tizlikli pyçak ýitiriji

  Suw sowadylan çygly ýitiriji ulgam Pes tizlikli pyçak ýitiriji

  Demirçiler ýa-da pyçak ussalary, isleseňiz, ençeme ýyllap senetçiligine hormat goýýarlar.Dünýäniň iň ýokary pyçak öndürijileriniň käbiri müňlerçe dollara satyp bilýän pyçaklary bar.Materiallaryny üns bilen saýlaýarlar we pu hakda pikir edip başlamazdan ozal dizaýnyna seredýärler ...
  Koprak oka
 • Enjamlary meýilleşdirmek üçin ygtybarly iş proseduralary haýsylar?

  Enjamlary meýilleşdirmek üçin ygtybarly iş proseduralary haýsylar?

  Metbugat meýilnamalaşdyryş we tekiz meýilleşdiriş enjamlary üçin howpsuzlyk iş düzgünleri 1. Enjam durnukly ýagdaýda ýerleşdirilmelidir.Işlemezden ozal mehaniki bölekleriň we gorag howpsuzlyk enjamlarynyň gowşakdygyny ýa-da işlemeýändigini barlaň.Ilki bilen barlaň we düzediň.Enjam guraly ...
  Koprak oka
 • Iň ýokary elektrik çäge enjamynyň önümçilik çempiony

  Iň ýokary elektrik çäge enjamynyň önümçilik çempiony

  2018-nji ýylyň 28-nji dekabrynda Şandong welaýatynyň Senagat we maglumat tehnologiýasy bölümi Şandong welaýatynda önüm öndürýän ýeke-täk kärhana kärhanalarynyň sanawynyň neşir edilmegi barada habarnamany berdi.Weihai Allwin elektrik we mehaniki tehnologiýa.Co., Ltd. (öňki ...
  Koprak oka
 • Oturgyç ýylmaýjy nädip ulanmaly

  Oturgyç ýylmaýjy nädip ulanmaly

  Metaly üwemek, kesmek ýa-da şekillendirmek üçin skameýkaly suda çekilip bilner. Siz enjamy ýiti gyralary ýa-da metaldan tekizlemek üçin ulanyp bilersiňiz .Men metal böleklerini ýiteltmek üçin skameýkaly ýylmaýjy ulanyp bilersiňiz - mysal üçin gazon pyçaklary.Usul 1 ýylmaýjy enjamy açmak ...
  Koprak oka