Guşak disk Sander

0dd7d86f
Kombinasiýa-disk sander 2in1 maşyn.Guşak ýüzleri we gyralary tekizlemäge, konturlary şekillendirmäge we içindäki egrileri tekizlemäge mümkinçilik berýär.Disk, orta bogunlary ýerleşdirmek we daşarky egrileri dogry ýerine ýetirmek ýaly takyk gyrasy işlemek üçin ajaýyp.Olar yzygiderli ulanylmajak kiçi proýektlerde ýa-da öý dükanlarynda oňat gabat gelýär.

Güýç
Ulanylanda disk ýa-da guşak ep-esli haýal bolmaly däldir.At güýji we güýjüň bahalary doly wakany aýdyp bilenok, sebäbi güýjüň näderejede geçirilýändigini görkezmeýär.Guşaklar süýşüp biler we kasnalar deňleşip bilmez.Iki şert hem güýç iýýär.Göni hereketlendirijili sanderler, meňzeş ululykdaky hereketlendirijiler bilen kemer bilen işleýän modellerden haýallaşma ähtimallygy azdy.

Ulanyjy üçin amatly tizlik
Tizlik, abraziw saýlaw we iýmit tizligi hemmesi bilen baglanyşykly.Howpsuzlyk we abraziw ýapylmazdan ýa-da oduny ýakmazdan çalt netijeler üçin, gödek abraziw, haýal tizlik we ýeňil degmegi birleşdirýäris.Üýtgeýän tizligi dolandyrýan sanderler, islän tizligiňizde jaň etmäge mümkinçilik berýär.

Easyönekeý kemeriň üýtgemegi we sazlanylmagy
Guşaklary üýtgetmek üçin ýönekeý, guralsyz we çalt bolmaly.Awtomatiki dartyş kemeriň üýtgemegini aňsatlaşdyrýar.Awtomatiki dartyş mehanizmleri guşaklaryň arasyndaky uzynlykdaky minutlyk tapawudyň öwezini dolmak üçin bahar basyşyny ulanýar.Şeýle hem, ulanylanda uzalanda kemerleri dogry dartýarlar.Guşak yzarlamak sazlamalary ýönekeý, sebäbi olar bir düwme bilen ýasalýar.

Grafit platasy pad
Köp sanderlerde platanyň we kemeriň arasyndaky sürtülmäni azaltmak üçin platada grafit bilen örtülen pad bar.Kemer bilen kemer has aňsat süýşýär we az güýç talap edýär, şonuň üçin ulanylanda ep-esli haýallaşmaýar.Guşak hem sowuk bolýar, şonuň üçin has uzak dowam eder.Mundan başga-da, pad titremäni peseldýär we tekiz däl platanyň öwezini dolýar, sebäbi pad könelen ýer bolansoň, beýik tegmiller könelýär.

Gorag kepenleri
Disk we guşak ikisi bir wagtda işleýär, hatda bir gezek diňe biriniň üstünde işleseňizem.Abraziw bilen bilgeşleýin aragatnaşyk agyryly bolup biler.Disk örtükleri täsiriňizi azaldýar.


Iş wagty: Oktýabr-09-2022