Guşak disk sanderiniň iş tertibi

d5da3f9d

1. Zawodda islenýän burça ýetmek üçin disk tablisasyny sazlaň.Stoluň köpüsinde 45 gradusa çenli düzülip bilner.
2. Materialyň üstünde takyk burç bolmaly bolsa, ätiýaçlygy saklamak we herekete getirmek üçin ölçeg ölçeýjisini ulanyň.
3. Guşak / disk sanderine zyňylýan berk, ýöne aşa basyş etmäň.
4. Guşak çäge berkidijisi, sanderleriň köpüsinde keseligine dikligine sazlanyp bilner.Performingerine ýetirilýän çäge işine has laýyk gelmegi sazlaň.
5. Guşak aýlanylanda maşynyň jaýyna degmezligi üçin kemeri yzarlamak mehanizmini sazlaň.
6. Çyzykly poluň üstünde süýşmek ähtimallygyny azaltmak üçin, poluň töweregindäki pollary gabykdan arassalaň.
7. Iş meýdanyndan çykanyňyzda guşak / disk sanderini elmydama öçüriň.
8. Zumlaýjy diski üýtgetmek üçin köne disk disk plastinkasyndan çykarylýar, tabaga täze ýelimleýji örtük ulanylýar we täze sandal diski plastinka dakylýar.
9. Zynjyr kemerini üýtgetmek üçin kemeriň dartylmagy galýar, köne guşak tigirlerden aýrylýar we täze guşak oturdylýar.Täze guşakdaky oklaryň köne guşakdaky oklar bilen bir ugra gönükdirilendigine göz ýetiriň.


Iş wagty: Oktýabr-09-2022