Buraw pressleriniň üç dürli görnüşi

Bençtop buraw pressi
Buraw pressleri birnäçe dürli faktorlarda bolýar.Çybyklara ýol görkezmek üçin eliňizdäki burawy birikdirmäge mümkinçilik berýän buraw gollanmasyny alyp bilersiňiz.Şeýle hem, motorsyz ýa-da çekilmezden buraw press stendini alyp bilersiňiz.Munuň ýerine, öz eliňizdäki burawy gysýarsyňyz.Bu wariantlaryň ikisi hem arzan we bir çümmükde hyzmat eder, ýöne asla hakyky zady çalşyp bilmez.Täze başlanlaryň köpüsine skameýkaly buraw pressi bilen has gowy hyzmat edilerdi.Bu kiçi gurallar, adatça, uly pol modelleriniň ähli aýratynlyklaryna eýedir, ýöne iş stoluna ýerleşdirmek üçin ýeterlik däl.

DP8A L (1)

Gatyň modeli buraw pressi
Pol modelleri uly oglanlar.Bu kuwwatly jaýlar birneme saklanman islendik zada deşik burawlar.El bilen burawlamak gaty howply ýa-da mümkin bolmadyk deşikleri burawlar.Gatyň modellerinde has uly hereketlendirijiler we has uly deşikleri burawlamak üçin has uly bölekler bar.Oturgyç modellerinden has uly bokurdak arassalanylyşy bar, şonuň üçin has uly materialyň merkezine burawlar.

DP34016F M (2)Radial buraw metbugaty

Radial buraw pressinde dik sütüne goşmaça gorizontal sütün bar.Bu size has uly iş bölekleriniň merkezinde, käbir kiçi oturgyç modelleri üçin 34 dýuým burawlamaga mümkinçilik berýär.Olar gaty gymmat we köp ýer tutýarlar.Elmydama bu agyr gurallary gysmaň.Munuň artykmaçlygy, sütün hiç haçan diýen ýaly girip bilmeýär, şonuň üçin her zady adaty edip bilmeýän radial buraw pressine goýup bilersiňiz.

DP8A 3


Iş wagty: 18-2022-nji oktýabr