Buraw metbugaty nädip işleýär?

Buraw desgalarynyň hemmesiniň esasy bölekleri birmeňzeş.Sütüne oturdylan kelleden we motordan ybarat.Sütünde ýokary we aşak sazlap boljak tablisa bar.Olaryň köpüsi burçly deşikler üçin hem egilip bilner.

Kelläňizde, buraw çeňňegi bilen açyk / öçüriji wilkany taparsyňyz.Gapdalda üç tutawajyň toparyny aýlamak bilen ýokary galdyrylýar we peseldilýär.Adatça, buraw çukurynyň hereket edip bilýän ýokary we aşak üç dýuým ýoly bar.Başgaça aýdylanda, stoluň beýikligini sazlamazdan üç dýuým çuňlukda deşik burawlap bilersiňiz.

Material stoluň üstünde goýulýar ýa-da el bilen tutulýar ýa-da gysylýar.Soňra bolsa stoluň üstünde buraw çukuryna çenli ýokaryk galdyryň.Aýlanyş tizligi adatça kelläňizdäki kemerler bilen dolandyrylýar.Käbir ýokary derejeli buraw pressleri üýtgeýän tizlikli hereketlendirijileri ulanýarlar.

Burawlamaga taýyn bolanyňyzda, ony açyň we materialyň içine iýmitlendirmek üçin tutawaçlaryň birini öňe we aşak çekiň.Ulanylýan basyşyň mukdary burawlaýan materialyňyza baglydyr.Polat, mysal üçin agaçdan has köp basyş gerek.Burawlaýarkaňyz, deşikden tozan däl-de, gyrkym almaly bolarsyňyz.Metal burawlananda, dogry basyş ulanýandygyňyzyň alamaty, saçlar bir uzyn spiral ýaly çykanda.Metaly burawlamagyň özi bir prosesdir.

Buraw pressini ulananyňyzda üns bermeli zatlaryňyz uzyn saçlar we monjuklardyr.Elbetde, buraw pressini ulananyňyzda elmydama howpsuzlyk äýnegi geýmeli.

DP25016VL (2)


Iş wagty: 18-2022-nji oktýabr