Haýsy Sander size laýyk?

4cde4264

Söwda bilen meşgullanýarsyňyzmy, höwes bilen agaç ussasy ýa-da wagtal-wagtal özüňiz işleýärsiňizmi, sander siziň ygtyýaryňyzda möhüm guraldyr.Formhli görnüşdäki çäge maşynlary üç sany umumy meseläni ýerine ýetirer;agaç önümlerini emele getirmek, tekizlemek we aýyrmak., Öne, dürli üýtgeşik önümler we modeller bilen haýsy sanderiň size laýykdygyny bilmek gaty kyn karar bolup biler.Bu ýerde, haýsysynyň size laýykdygy barada habarly karara gelmegiňiz üçin size hödürleýän dürli çäge maşynlarynyň böleklerini hödürleýäris.

Disk Sander
Disk sander, tegelek tabaga oturdylan tegelek abraziw kagyzdan durýar;diski sander ahyrky däne işi, inçe tegelek burçlary emele getirmek we köp mukdarda materialy çalt aýyrmak üçin amatlydyr.Iş abraziw diskiň öňünde oturan tekiz stol bilen goldanýar.Mundan başga-da, disk sanderlerimiziň köpüsi bilen goldaw tablisasynda göni ýa-da burçly ahyrky däne işine ýetmäge mümkinçilik berýän orta aralyk bar.Disk sanderleri köp dürli kiçi taslamalar üçin ajaýyp.

Guşak Sander
Uzyn göni ýüz bilen guşak sanderleri dik, keseligine ýa-da ikisiniňem mümkinçiligine eýe bolup biler.Ussahanalar üçin meşhur bolan guşak sander, disk sanderinden has uludyr.Uzyn tekiz ýüzügi, agaç böleklerini tekizlemek we tekizlemek üçin amatly edýär.

Guşak we disk Sander
Iň peýdaly stil sanderlerinden biri - guşak we disk sander.Kiçijik söwda ýa-da öý ussahanasy üçin hemişe ulanylmajak ajaýyp wariant.Maşyn birinde iki guraly birleşdirýär;iň az ýer tutýar, şol bir wagtyň özünde-de köp sanly çägeli işleri ýerine ýetirmäge mümkinçilik berýär.


Iş wagty: Oktýabr-09-2022